ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

zakup towarów przez stronę https://puentasklep.pl.

Newsletter

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez AP KWADRAT treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym.

AP KWADRAT, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej jako „RODO”

Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

1.  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AP KWADRAT Agata Poturalska Anna Piasecka spółka cywilna z siedzibą przy ul. Poznańska 22, 60-849 Poznań

2. Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które Klient dobrowolnie podał dokonując czynności w Sklepie, tj.: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres dostawy Towaru.

3.  Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez AP KWADRAT, wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

4.  Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje zawarte w wypełnionym przez Państwa formularzu, informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez AP KWADRAT Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z AP KWADRAT  za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@puentasklep.pl

6.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej “RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

7.  Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Jest to dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

8.  Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

9.  Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

10. Sprzedawca gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem https://puentasklep.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Sklepu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.

11.  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli chcesz z nich skorzystać napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą:
1) prawo do potwierdzenia przetwarzania – masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych;
2) prawo do sprostowania – możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, żeTwoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne;
3) prawo do bycia zapomnianym – masz prawo do „bycia zapomnianym”; oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6) poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z      obowiązującymi  przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub   prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia   ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie
są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych – możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi; prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;
6) prawo do sprzeciwu – przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego; w takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu;
7) prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

Pliki cookies

12. Nie zabieramy automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartychw plikach cookies.

13. Niektóre obszary naszego Sklepu wykorzystują cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu osoby korzystającej ze Sklepu. Każdy kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, blokując zapisywanie tych plików na urządzeniu.

14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest AP Kwadrat Agata Poturalska Anna Piasecka spółka cywilna

15. Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
1) dostosowania zawartości witryny naszego Sklepu do preferencji Klienta,
2) optymalizowania korzystania z witryny naszego Sklepu, między innymi wskutek rozpoznania urządzenia Klienta i personalizacji wyświetlenia witryny Sklepu na jego urządzeniu,
3) tworzenia statystyk pomocnych w zrozumieniu sposobu korzystania przez Klientów z naszego Sklepi, dzięki czemu możemy stale poprawiać strukturę i treść stron Sklepu.

16. W ramach Sklepu stosujemy dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Klienta do czasu opuszczenia strony Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia.

17. Stosowane przez nas pliki cookies dzielą się na następujące rodzaje:
1) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Sklepu;
2) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
3) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
4) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie ustawień językowych lub regionalnych,
5) umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych odpowiadających ich zainteresowaniom.

18. Najpopularniejsze przeglądarki internetowe z jakich korzysta się do przeglądania zasobów Internetu, w tym do dokonywania zakupów w sklepach internetowych, domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Każdy użytkownik przeglądarki może jednak dokonać zmiany tych ustawień, w taki sposób, by przeglądarka blokowała automatyczne zapisywanie plików cookies albo informowała o
próbie zapisania pliku cookie na urządzeniu. Informacje o zarządzaniu plikami cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

19. Informujemy, że zablokowanie lub ograniczenie możliwości zapisywania plików cookies może wpływać na działanie niektórych funkcjonalności Sklepu.

20. Pliki cookies zapisane na urządzeniach Klientów mogą być wykorzystywane przez naszych reklamodawców oraz partnerów handlowych.

 

Open chat
Cześć!
W czym możemy pomóc?